1. DEFINICJE
  • raasystem - właściciel serwisu Rafal Baziak raasystem z siedzibą w Małej Wsi, ul. Makowa 3a NIP 7341536969
  • zapisy.raatiming.pl  - udostępnionia przez raasystem aplikacja internetowa umożliwiająca zapis Uczestnika na wybraną Konkurencję w ramach Zawodów
  • Uczestnik - osoba fizyczna dokonująca rejestracji w celu udziału w Konkurencji
  • Organizator - firma, fundacja, instytucja lub osoba firzyczna będąca organizatorem Zawodów sportowych
  • Zawody sportowe - wydarzenie organizowane przez Organizatora, stworzone w systemie zapisów posiadające swój Regulamin zawodów
  • Konkurencja sportowa - cześć Zawodów sportowych
  • Opłata startowa - opłata za udział w Konkurencji wyznaczona przez Organizatora
  • Płatność - dokonanie opłaty za udział bezpośrednio na konto Organizatora w formie przelew bankowy lub szybkiej płatności online
2. ZASADY OGÓLNE

1. System zapisy.raatiming.pl udostępnia możliwość rejestracji udziału w Konkurencji sportowej.

2. Uczestnik rejestrujący się w systemie zapisów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Zawodów sportowych.

3. Właściciel platformy zapisów nie jest Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z organizacją Zawodów sportowych.

3. FUNKCJONALNOŚĆ

1. Uczestnik ma możliwość rejestracji i dokonania płatności elektronicznej za udział w wybranej przez siebie Konkurencji.

2. Uczestnik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane wymagane przez Organizatora i zaakceptować udostępniony przez niego Regulamin zawodów.

3. Organizator decyduje jaka forma płatności jest przez niego udostępniona i akceptowana.

4. Organizator ma możliwość zarządzania rejestracjami czyli podgląd, dodanie nowej, edycja i usuwanie.

5. Organizator ma dostęp wyłącznie do danych Uczestników zarejestrowanych na Zawody sportowe przez niego organizowane. 

4. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

1. Jeżeli Organizator nie postanowi inaczej, Uczestnik po rejestracji ma możliwość dokonania opłaty za udział w formie płatności elektronicznej.

2. W celu dokonania płatności elektronicznej Uczestnik zostanie przekierowany do formularza na stronie Operatora z właściwą kwotą do zapłaty.

3. Operatorem dla platformy zapisy.raatiming.pl  jest TPAY.

4. System płatności TPAY należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

5. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacje dotyczące działania serwisu zapisów można złożyć drogą elektroniczną do właściciela serwisu raasystem z siedzibą w Małej Wsi, ul. Makowa 3a NIP 7341536969 na adres biuro@raasystem.pl. Maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie to 2 tygodnie.

2. Reklamacje dotyczące opłat startowych, zwrotów, poprawności zapisów, organizacji i realizacji Zawodów należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora na dane kontaktowe umieszczone w Regulaminie zawodów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Do rozpoznania sporów z Uczestnikiem jest sąd powszechny właściwy dla raasystem.